.................
31, Tbilisi, Georgia

მე წავალ, გესმის? ნიავთან წავალ,
ღიმილს ვისესხებ სავსე მთვარისგან,

ზეცის კარებთან გავიშლი კარავს
იმედს დავანთებ ნაპერწკალისგან.
წავალ უჩუმრად, ცისფერ წვიმებთან
უხმოდ, უჩუმრად, ვით სიზმარიდან.
წავალ მეჯლისზე მთვარის სხივებთან
გამოქცეული სიმწუხარიდან...
თუ აგტკივდება ჩემი სიშორე,
თუ დაგწვავს კითხვა რატომ წავიდა
ყველა სატკივარს ჩამოვიშორებ
და... მომღიმარი წავალ თავიდან!!!!

 
Comentarii
EKA3EKA 02.11.2010

მე წავალ, გესმის? ნიავთან წავალ,
ღიმილს ვისესხებ სავსე მთვარისგან...

Blog
Blogurile sunt actualizate la fiecare 5 minute